Nabavka usluga vještačenja ekonomske struke

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - nabavka usluga vještačenja Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum Predmet nabavke: TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JRJN…

DIO PLANA JAVNIH NABAVKI

Obaveza objavljivanja Plana javnih nabavki je za nabavke koje prelaze 50.000,00 KM za robe i usluge, odnosno 80.000,00 KM za radove, Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH 39/14)  …

Nabavka goriva maj

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – nabavka goriva Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum Predmet nabavke: Nabavka goriva JRJN 09134220-5 Izabrani ponuđač:…

Pravne usluge i savjetovanje

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - Usluge pravnog savjetovanja i informisanja, odnosno učestvovanje u pripremi i izradi općih i pojedinačnih akata i drugih isprava Ugovornog organa po zahtjevu Ugovornog…

Obrazovni seminari-UINO

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - seminar UINO Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  realizacija Vrsta postupka:  usluge Aneksa II dio B na koje se primjenjuje poseban…

Knjigovodstvene usluge za maj 2022. godine

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - Knjigovodstvene usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum Predmet nabavke: knjigovodstvene usluge JRJN 79211100-7…

Usluge ovjeravanja

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - Ovjera predaje izvještaja Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona, član 10. tačka d) Predmet…

USLUGE ODRŽAVANJA WEB PORTALA

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - nabavka goriva Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Direktni sporazum Predmet nabavke: Dizajniranje i održavanje web…

Poštanske usluge za maj 2022

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu - Poštanske usluge Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama, član…