Poštanske usluge juni 2022. gidine

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – poštansku usluge juni 2022. godine Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene ZJN JRJN…

Održavanje dijela zgrade, juni 2022, godine

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – ODRZAVANE DIJELA ZGRADE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 90911200-8 Ugovor potpisan sa:  „NEIMARI“…

Potrošni materijal

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – sitan alat, inventar i potrošni materijal za redovno poslovanje Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktr+tan…

Komunalne usluge za juni 2022. godine

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – odvoz smeća juni 2022. godine Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  Izuzeće od primjene ZJN JRJN…

Posredovanje u naplati

Osnovni elementi ugovora  o direktnom sporazumu – POSREDOVANJE Organizacija:  JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza postupka:  Ugovaranje i realizacija Vrsta postupka:  direktni sporazum JRJN 79342100-4 Ugovor potpisan sa:  „MOORE“ d.o.o.  Zenica…

Koporanje, printanje i s tim povezane usluge

Osnovni elementi Ugovora Predmetnabavka usluga primnanje potrebnog materijala za neopmetano poslovaje ugovornog organa Faza postupka Realizovan ugovor Vrsta ugovora Usluge Vrsta postupka: Direktak sporazum  za dodjelu  ugovora- faktura beu potpisivanja…