Skupština ZDK razmatrala više Inicijativa

Na današnjem nastavku 38. sjednice Skupštine Zeničko dobojskog kantona prihvaćena je Inicijativa Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru,čija je suština uvođenje više reda,odnosno preciznijih procedura za organizovanje humanitarnih akcija radi prikupljanja sredstava za liječenje. Kantonalni MUP je zadužen da pripremi i dostavi Vladi na razmatranje dopune ovog Zakona o formi Nacrta.Podršku zastupnika nije dobila Inicijativa preduzeća Zenicatrans-prevoz putnika za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnosti kao ni Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Resorni ministar Fahrudin Brkić je obrazložio da Inicijativa Zenicatransa po pitanju nelegalnog prevoza zadire u tematiku koju obrađuje federalni zakon o cestovnom saobraćaju,a u slučaju Inicijative Grada Zenica po pitanju imenovanja kućnih savjeta Zakon je definisao odgovornost određenih nivoa  izvršne vlasti.

Veća rasprava vođena je povodom Inicijative Saveza općina i gradova F BiH za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevu,koja nije podržana. Ministar zdravstva, Dragoljub Brenjo je ustvrdio, da se radi o problematici koja zadire u organizaciju zdravstva i ustavne nadležnosti,te da već postoje loša iskustva sa provedbom odgovarajuće odluke za općinu Vareš. Zastupnik SBB-a Ćamil Zaimović iz Breze ipak je izrazio nadu da će kroz dogovore i planirani protokol sa Kliničkim centrom u Sarajevu,liječenje građana biti kvalitetnije riješeno.Suština rasprave zastupnika je potreba da se vode aktivnosti na daljem jačanju zdravstvenog sektora,većoj naplati doprinosa za zdravstvo i time pružanja što kvalitetnijih usluga za sve građane ZDK.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti i Izvještaj o radu Nezavisnosg odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu,kao i Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području ZDK i odvozu na Regionalnu deponiju Mošćanica.       (Š.B.)

Share