Seminar o prevenciji diskriminatorskih praksi

Zenički Centar za pravnu pomoć ženama fokusirao je danas jedan od najvećih problema sa kojima se suočavao u svom dugogodišnjem radu sa žrtvama diskriminacije. – Problem prenošenja nastavnog gradiva na školsku djecu s poteškoćama u razvoju riješili smo tako što smo sa nadležnim ministarstvom u Srednje-bosanskom kantonu dogovorili upošljavanje asistenta u školama koje pohađaju djeca ometena u razvoju, što znači da se ovi problemi mogu riješiti ako ima volje i komunikacije, – kaže predsjednica Centra za pravnu pomoć ženama, Meliha Sendić. Ovo udruženje već 21 godinu kontinuirano pruža besplatnu pravnu pomoć marginalizovanim društvenim grupama, a trenutno nastoji doprinijeti unapređenju uslova života za gluhe i nagluhe građane Zenice. Danas je održalo informativno-konsultativni seminar sa predstavnicima školstva, socijalne zaštite i pravosuđa s temom prevencije i eliminacije diskriminatornih praksi u institucijama socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanju i državnim službama.     (S.S.)

 

 

Share