Rang lista za stambene kredite za mlade

Na 59. sjednici Vlade, održanoj dana 16.06.2016. godine, Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Komisija za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih izvjestili su Vladu Kantona da su izvršeni svi poslovi Komisije i da je sačinjen Prijedlog rang-liste.U skladu sa navedenim i članom 22. stav (7) Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/15), Vlada Kantona je na istoj sjednici utvrdila Konačnu rang-listu podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i dostavila poslovnoj banci na realizaciju.Ovim je Vlada Kantona stavila u funkciju 2,2 miliona KM kreditnih sredstava, kojim će se omogućiti stambeno zbrinjavanje oko 50 mladih u Zeničko-dobojskom kantonu.     (Pres ZDK)

Share