Provedba prenosa nadležnosti u obrazovanju

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas je organizovan drugi radni sastanak predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Općine Usora i direktora obrazovnih ustanova sa područja Općine Usora.Na zajedničkom radnom sastanku, u sjedištu Ministarstva, razmatrani su  različiti aspekti implementacije Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na Općinu Usora, kao i modaliteti komunikacije i općih principa saradnje između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti, nakon prijenosa obrazovnih nadležnosti. Učesnici sastanka su izrazili svoje zadovoljstvo dogovorenim principima  uzajamne saradnje, naglašavajući spremnost da se u cjelosti ispoštuju odredbe Zakona o prijenosu nadležnosti.        (Ministarstvo obrazovanja,nauke,kulture i sporta ZDK)

Share