Produžena primjena kolektivnih ugovora

Nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH obavljenih 2. marta tekuće godine, Vlada FBiH je juče produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će primjenjivana od 15.3.2016. godine.Vlada je juče također, dala saglasnost na Sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.  (fbihvlada.gov.ba)

Share