Održana 4. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak,23.2. je održana četvrta sjednica Gradskog vijeća  Zenica .Razmatrano je 16 tačaka dnevnog reda. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zagrijavanju  stambenih i poslovnih prostora grada Zenica je skinut je s dnevnog reda.
Nakon  usvajanja  Zapisnika sa treće sjednice GV koja je održana 29. decembra 2016. godine,  Zapisnika sa hitne sjednice  GV održane 12. januara 2017.godine, Zapisnika sa druge hitne sjednice  GV održane 30. januara 2017. godine te vijećničkih pitanja  razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Gradskog vijeća u 2016. godini.
Prijedlog Programa  rada Gradskog vijeća  Zenica za 2017. godinu sačinjen je nakon provedene  javne rasprave koja je trajala 30 dana. Sve prispjele primjedbe i sugestije za koje je postojao pravni osnov  su uvrštene u Prijedlog Programa, sa rokovima razmatranja materijala uz predhodni stav resorne službe.Usvojen je Prijedlog Programa rada GV za ovu godinu s tim da ostaje mogućnost uvrštavanja i razmatranja i drugih tema koje se eventualno ukažu kao aktuelne tokom godine.
Uvodne napomene o Informaciji o stanju/statusu bivšeg odmarališta “Duće” Dugi rat , Republika Hrvatska,  s prijedlogom mogućih rješenja  dao je gradonačelnik Fuad Kasumović.
Obrazložio je predložene tri varijante mogućih rješenja.Nakon  provedene rasprave i uporednih analiza usvojena je Informacija o stanju/statusu bivšeg  odmarališta Duće. Zaključeno je da se pokrene postupak prodaje odmarališta putem međunarodnog tendera. Gradonačelnik je zadužen da formira  komisiju koja će provesti postupak.
Usvojen je  Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje s prijedlogom da se nabavi jedan rashladni uređaj za skladištenje hrane.
U skladu sa zaključkom Vijeća Stručni tim koga je formirao Gradonačelnik prezentovao je Ocjene  mogućih rješenja za snabdijevanje toplinskom energijom  Grada Zenice.Predložene su tri varijante: Snabdijevanje toplinskom energijom iz postrojenja TE Kakanj, Snabdijevanje  toplinskom energijom iz TE-TO KTG Zenica i  Snabdijevanje  toplinskom enegrgijom iz nove toplane ( JVC).
Zaključeno je da se prihvata izvještaj  Stručnog tima i upućuje na javnu raspravu u trajanu od 15 dana.

Usvojen je Prijedlog odluke o plaćama i naknadama zaposlenika gradskih organa Zenica. Razlozi za donošenje ove Odluke su u obavezi usaglašavanja sa statusnom promjenom  naše jedinice lokalne  samouprave iz općine u grad, kao i u obavezi usaglašavanja sa odredbama Odluke o organizaciji  službi  Grada Zenica ( “Službene novine Grada Zenica”, br. 2/17).
Usvojen je  Prijedlog odluke o pristupanju  izradi Plana kapitalnih investicija Grada Zenica za period 2017-2020.

Na ovoj sjednici, nakon provedene rasprave, usvojen je Prijedlog odluke o subvencioniranju troškova grijanja za korisnike stalne novčane pomoći, za čvrsto gorivo i centralno grijanje.Također je usvojen Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom  zemljištu Grada, te prijedlog  Zaključka  o odbacivanju  prijedloga “PRIM” d.d. Zenica  za obnovu postupka okončanog rješenjem Vijeća Općine Zenica broj:01-31-3417/19 od 26.02.2009. godine.
Gradski pravobranioc je upoznao Vijeće sa aktom broj  m-15/16 od 17.01.2017. godine  povodom zahtjeva, kojeg je potpisalo osam vijećnika, a u vezi sa Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim  taksama  koju je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29. decembra 2016. godine.
Usvojeni su inicijativa za osnivanje  MZ “Osredak-Gradina” izdvajanjem  dijela MZ Seoci i Prijedlog Pograma dekoracije Grada za 2017. godinu.      (zenica.ba)

 

Share