Odluke Vlade ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 39. sjednici,  usvojila Vlada  Zaključak o davanju saglasnosti Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica za odobravanje kredita društvu Zenička razvojna agencija Zeda d.o.o. u iznosu 100.000, 00 KM. Rok vraćanja kredita je 48 mjeseci, uključujući 12 mjeseci grejs –perioda, vraćat će se u 36 mjesečnih anuiteta, a kamatna stopa će se obračunavati i naplaćivati po varijabilnoj kamatnoj stopi od 2,5 % na godišnjem nivou.Vlada je danas donijela  Zaključak o prihvatanju mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu po Inicijativi zastupnika Senada Trake za donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK. Naime, Ministarsvo za upravu je obavijestilo i Skupštinu ZDK da je postupak donošenja ovog zakona planiran u redovnoj proceduri, i to razmatranje  nacrta zakona u oktobru, a prijedloga u novembru 2016. godine.Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Prijedlogu OV Visoko u vezi sa prijedlogom JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko i JU Zavičajni muzej Visoko a koje je utvrdilo da navedeni prijedlog nije moguće podržati u smislu iznalaženja najpovoljnijih rješenja u oblasti kulture a u vezi sa stepenom implementacije Strategije kulturne politike Kantona.Danas je data saglasnost na prijedlog Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih čije je donošenje proisteklo iz Zakona o obrazovanju odraslih.Na današnjoj sjednici Vlada je donijela više odluka o određivanju potpisnika o potpisnicima naloga platnih transakcija računa i  podračuna u okviru JRT za period od 01.01.2016. godine do 31.03.2016. godine.Na prijedlog Minstarstva finansija Vlada je utvrdila visinu osnovice za plaće budžetskih korisnika za period januar-mart 2016. godine u iznosu od 454,73 KM kao i visinu iznosa toplog obroka od 8 KM, a za pripadnike Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova pripada dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od 5 KM po radnom danu.  (Pres ZDK)

Share