Obuka službenika o fiskalnoj procjeni zakona

Dana 02.11.2016. godine realizovana je osnovna obuka 30 državnih službenika kantonalnih organa uprave o izradi izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet.Obuka je rezultat saradnje Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva za privredu sa USAID/SGIP Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u BiH.Tokom 2015. godine, Federalno ministarstvo finansija je, uz podršku USAID/SGIP, provelo zakonodavne aktivnosti usmjerene ka unapređenju sistema fiskalne procjene propisa u FBiH. Jedan od rezultata je i Pravilnik o proceduri izrade izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet, objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj: 34/16.U skladu sa odredbama Pravilnika, obrađivač propisa i akata planiranja izrađuje izjavu o fiskalnoj procjeni prilikom izrade tih propisa i akata koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno vlade kantona utvrđuju, donose, odnosno na koje daju saglasnost, te propisa i akata planiranja koje Vlada predlaže Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno skupštini kntona.Obzirom da ovaj propis predstavlja novinu za državne službenike, Ured Premijera Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za privredu u saradnji sa USAID/SGIP Projektom organizovalo je obuku o proceduri, obliku, sadržaju i načinu popunjavanja izjave o fiskalnoj procjeni utjecaja propisa na budžet.Cilj obuke je bio da se pruže praktični savjeti, pojasne pravila i olakša primjena Pravilnika, a time doprinese efikasnijem provođenju i postizanju ciljeva sistema fiskalne procjene.

 

Ministarstvo za privredu

 

Share