Obaveza čišćenja snijega i leda

Obavještavamo građane na obavezu uklanjanja snijega i leda sa trotoara uz zgrade što je obaveza vlasnika i korisnika stanova i poslovnih prostora,  te ispred lokala, sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje što je obaveza  vlasnika ili korisnika istih, kao i taksi stajališta što je obaveza Udruženja taksista.Uklanjanje snijega i leda s javnih saobraćajnih površina (ulica i cesta), staza, stepeništa obaveza je nadležno preduzeće, a za uklanjanje snijega s parkirarališta, tržnica, sportskih objekata, autobuskih stajališta, i sličnih prostora obaveza je pravnog lica koje upravlja ili koristi ili kome je povjereno održavanje istih.Obaveza uklanjanja snijega i leda sa krovova stambenih  i poslovnih zgrada obaveza je pravnih i fizičkih lica koja koriste te prostore, odnosno upravitelja,  jer čišćenje i uklanjanje snijega i leda s krova i vijenaca spada u tekuće održavanje zgrade po Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Komunalna inspekcija će 04.01.2017. godine vršiti kontrolu iz Glave V Odluke o komunalnom redu.

 

Služba za inspekcijske poslove

Share