O programu utroška sredstava boračkog budžeta

Ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona održao je juče radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Kantonalnih udruženja koja okupljaju branilačku populaciju. Teme sastanka su bile: Program utroška sredstava Budžeta Zeničko dobojskog Kantona za 2017.godinu, planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja te druga aktualna problematika iz domena boračko-invalidske zaštite i inicijative o izmjenama Zakona o dopunskim pravima  branilaca i članova njihovih porodica i podzakonskih akata. Ministar je informirao prisutne da će uskoro slijediti javni pozivi za realizaciju većine projekata definiranih u Programu utroška sredstava.  Sugerisao je da svi uzmu aktivno učešće kako bi se omogućila što bolja i uspješnjia saradnja i realizacija navedenih obaveza, a na obostrano zadovoljstvo. Prisutni su iskazali pozitivan stav spram predloženih programskih ciljeva i rada Ministarstva, te obećali da će se maksimalno uključiti i pomoći ovoj populaciji na terenu i tako doprinijeti što boljoj realizaciji istih. Sastanak je omogućio i otvaranje drugih tema vezanih za aktivnosti koje provodi Ministarstvo, a vezanih za realizaciju dopunskih prava branilačke populacije.

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Share