Konferencija o problemima ranjivih grupa

U okviru UN projekta „Postizanje zaštite,podrške i pravde za žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba u BiH“, UNDP je u proteklom periodu podržao tri grant projekta koja su implementirale nevladine organizacije i članice Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći : zenički Centar za pravnu pomoć ženama,Udruženje „Budućnost“  iz Modriče i Centar za ljudska prava iz Mostara, a nihovi postignuti rezultati i iskustva prezentovani su na današnjoj završnoj konferenciji, održanoj u Zenici.Cilj programa malih grantova bio je poboljšati pristup besplatnoj pravnoj pomoći i informacijama osjetljivim kategorijama u ruralnim i udaljenim mjestima, sa fokusom na žrtve seksualnog nasilja u ratu, a projekti su realizovani na prostoru Zeničko dobojskog i Srednje bosanskog kantona, te Hercegovačke i regije Doboj.Obzirom da je u kontekstu pristupa pravdi ugroženim kategorijama važno osigurati minimum jednakosti pred zakonom za sve u našoj državi, svrha današnje konferencije u Zenici bila je, razvijanje novih multidisciplinarnih modela sistemske podrške, razvoja pravnih standarda i kapaciteta kroz sagledavanje problema i potreba ranjivih grupa u našem društvu.    (V.J.)

 

 

Share