Javna rasprava za HE Janjići

Resorno federalno ministarstvo saopćava da je za 15. januar tekuće godine zakazana javna rasprava po zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole po Studiji o uticaju na okoliš za izgradnju hidrocentrale Janjići,instalisanog kapaciteta 16 megawata.Javna rasprava je zakazana u prostorijama Osnovne škole „Enver Čolaković“ u Janjićima. Zahtjev je izdavanje okolinske dozvole federalnom ministarstvu okoliša i turizma, dostavio je investitor,Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“.Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.   (Š.B.)

Share