Izdaje se poslovni prostor u Gradskoj areni

Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica pozvao je sva
zainteresovana pravna i fizička lica da se prijave na Javni oglas za izdavanje u zakup
poslovnog prostora u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ u Zenica, nivo 2- Press sala. Prostor je namijenjen za sportske aktivnosti ili kancelarije i zauzima površinu od 160 kvadratnih metara. Cijena prostora je 10 KM/m2 sa PDV-om.
Pravo učešća na ovom Javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica. Prostor je građevinski potpuno završen i izdaje se u viđenom stanju. Izdaje se u zakup na vremenski period od pet godina, uz
mogućnost produženja.
Rok za podnošenje ponuda je 13. oktobar, do 12 sati, a pismene ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, u JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica, Ulica Aleja šehida bb (Kamberovića polje).
Otvaranje ponuda izvršit će Komisija 13. oktobra u 14 sati u prostorijama preduzeća.
Otvaranju ponuda mogu prisustovati ovlašteni prestavnici ponuđača.
Prijava na oglas treba sadržavati podatke o učesniku, ime i prezime, (za pravna lica naziv), adresu, sjedište i broj telefona.
Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena po m2, a u slučaju postignute iste
cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Javni oglas.

Share