Iduće sedmice sjednica Gradskog vijeća

Za četvrtak,23. februara,zakazana je 4. sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj je planirano razmatranje Izvještaja o radu Vijeća za prošlu godinu,te Prijedlog Programa rada  Vijeća za tekuću,2017. godinu.

Na dnevnom redu je i tačka koja se odnosi na Realizaciju Zaključka Vijeća od 12. januara 2017. godine sa izvještajem Stručnog tima o ocjeni mogućih rješenja za snabdijevanje toplinskom energijom Grada Zenica, Zauzimanje stava o prijedlogu mogućih rješenja o budućem statusu odmarališta “Duće”,te 3 Prijedloga Odluka,o plaćama i naknadama plaća zaposlenika gradskih organa,o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija Grada Zenica za period 2017-2020. godine,te o subvencioniranju troškova grijanja.

Gradsko vijeće Zenica će razmatrati i izmjene Odluke o građevinskom zemljištu Grada, dopune Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenica daljinskim grijanjem,te Upoznavanje vijećnika sa aktom Gradskog pravobranilaštva,odnosno odgovorom Gradskog pravobranioca povodom zahtjeva u vezi sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.

Vijeće bi se trebalo izjašnjavati i o Inicijativi za osnivanje MZ “Osredak-Gradina” izdvajanjem dijela MZ Seoci, Izvještaju o radu Gradske narodne kuhinje u Zenici u 2016. godini,kao i o Prijedlogu Programa dekoracije Grada Zenica za 2017. godinu.  (Š.B.)

Share