FERK oduzeo dozvolu za KTG Zenica

Regulatorna agencija za energiju u Federacije BiH je, na sjednici održanoj 18. februara 2016. godine donijela Rješenje o oduzimanju dozvole „KTG Zenica“,odnosno Dozvole za rad,licenca za snabdijevanje električnom energijom,izdatu 23. decembra 2013. godine,sa periodom važenja od 12. marta 2014. do 11. marta 2019. godine.
Ovo Rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja.
Prema Pravilniku za izdavanje dozvola,propisano je da će FERK oduzeti dozvolu za rad ukoliko imalac dozvole ne pruža ovoj Agenciji zahtijevane informacije i podatke u periodu važenja dozvole za rad,neophodne za obavljanje poslova iz nadležnosti FERK-a,te ukoliko ne plati regulatornu naknadu.
Početkom januara 2016. godine,imaocu dozvole upućena je Opomena,po kojoj u ostavljenom ruku,nisu otklonjeni nedostaci,odnosno nisu dostavljeni izvještaji i informacije.
Protiv ovog rješenja, „KTG ZENICA“ može tužbom pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.   (Š.B.)

Share