Dževad Hamzić privremeno na čelu ZZO

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 48. sjednici, utvrdila Prijedlog Zakona o pozorišnoj djelatnosti i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova  Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju  Informacije o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2015. godinu i uputila  ga u daljnju skupštinsku proceduru.Danas je Vlada donijela Zaključak kojim se daje saglasnost na Plan zaštite, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2016. godinu, Kantonalne direkcije za ceste. Planirana vrijednost sredstava je 8.000.000,00 KM, i to: 6.000.000,00 KM za održavanje regionalnih cesta i 2.000.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata, izradu projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor.Na prijedlog ministra zdravstva, Dževad Hamzić, dipl.ecc., zaposlenik Zavoda  zdravstvenog  osiguranja, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći  period do okončanja postupka po Oglasu, a najduže na period od tri mjeseca.Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela rješenje o imenovanju radne grupe za vršnje revizije prvostepenih rješenja o priznavanju prava utvrđenih  Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Vlada je dala saglasnost Nurđehanu Šahinoviću, ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u ime Vlade zaključi Sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru projekta CEB II-podprojekat općina Tešanj. Također je na prijedlog ovog ministrstva donesen Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji sredstva, odnosno izvršenju budžeta za 2015. godinu  u iznosu od 26.121.873,75 KM ili 99,62 %, a koji se odnosi na pozicije: „Tekući trnsferi pojedincima“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“.

 

 

Press služba

Share