69% građana podržava ulazak BiH u EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o istraživanju javnog mnijenja: „Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integrisanja“ kojeg je provela Direkcija za evropske integracije. Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da bi 69,2% građana BiH na referendumu o članstvu, glasalo za ulazak BiH u EU. Razlog podrške, najčešće je uređenija država i društvo, te sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala. Argumenti građana koji ne bi podržali ulazak BiH u EU su povećani troškovi života i poreza, te povećanje birokratije.
Kao u i prethodnim godišnjim istraživanjima, najviše ispitanika (33%) smatra da je borba protiv korupcije najvažnija reforma za BiH, a skoro svaki četvrti ispitanik smatra da je to reforma javne uprave.
Po mišljenju ispitanika, putna infrastruktura (12,4%) je među oblastima u kojima je postignut najveći napredak usljed napredovanja BiH u procesu evropskih integracija. Visok je procenat ispitanika koji nisu upoznati sa trenutnim statusom BiH u procesu integrisanja u EU. Najveći dio njih (45,3%) smatra da BiH pregovara o članstvu u EU, dok 6% građana zna da BiH trenutno odgovara na upitnik Evropske komisije.
Dominantan izvor informisanja o procesu integrisanja je televizija posredstvom koje se informiše gotovo 85% građana. Većina ispitanika smatra da evropski put BiH ima alternativu (52,5%) i ovakvo mišljenje je češće u Brčko distriktu i Federaciji BiH u odnosu na Republiku Srpsku. Više od pola ispitanika vjeruje da bi najveću korist od integracije BiH u EU imali mladi (51,6%).
Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1200 punoljetnih građana BiH, kompjuterski posredovanom telefonskom metodom (CATI). Direkcija za evopske integracije 

Share